Uitvaartverenigingde Laatste Eer

STATUTEN

“STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: ALGEMENE UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”.
 2. Zij heeft haar zetel in Heino, gemeente Raalte.

Doel

Artikel 2

 1. Het doel van de vereniging is zorg te dragen voor een goed verzorgde begrafenis of crematie.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 3. zelf uitvaarten te (laten) verzorgen;
 4. het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart; en
 5. door andere wettige middelen, welke het bereiken van het doel kunnen bevorderen.
 6. Voorzover de middelen van de vereniging het toelaten en het bestuur daartoe besluit, kan de vereniging de kosten van een uitvaart voor haar leden geheel of gedeeltelijk voorschieten. De nabestaanden van het lid zijn in dat geval verplicht deze kosten binnen de door het bestuur te bepalen termijn (terug) te betalen, tenzij het bestuur anders beslist.
 7. Met uitzondering van de (terug)betalingsverplichting als bedoeld in bovenstaand lid, gaat de vereniging met haar leden geen contractuele verbintenissen aan.

De overige tussen de vereniging en haar leden bestaande verhoudingen worden – over en weer- gezien en aanvaard als natuurlijke verbintenissen, gebaseerd op verplichtingen van moraal en fatsoen.

 1. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
 2. De vereniging kan ook uitvaarten ten behoeve van derden verzorgen.
 3. Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Raalte. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

Duur

Artikel 3

 1. De vereniging is op acht en twintig augustus negentienhonderd vijftig opgericht en aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december van elk jaar.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging bestaat uit leden. Als leden kunnen worden aangenomen:
 2. personen vanaf achttien jaar;
 3. personen jonger dan achttien jaar, mits een ouder lid is van de vereniging en deze hen bij de vereniging heeft aangemeld;
 4. personen jonger dan achttien jaar, waarvan één ouder lid is geweest, doch is overleden. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een bewijs van instemming van de wettelijke vertegenwoordiger.
 5. De onder lid 1 sub a bedoelde personen dienen bij aanmelding woonachtig te zijn in het werkgebied van de vereniging.
 6. Aanmelding voor het lidmaatschap dient, bij voorkeur schriftelijk, te geschieden bij het bestuur.
 7. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk over de aanmelding en geeft zo mogelijk binnen vier weken na de aanmelding kennis van zijn besluit.

Indien de aanmelder niet als lid wordt toegelaten, dient de kennisgeving schriftelijk te geschieden, zo mogelijk met opgave van redenen.

Degene die niet als lid is toegelaten, heeft het recht binnen een maand na de verzending van de kennisgeving tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de eerstvolgende reguliere algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen.

 1. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door overlijden van het lid;
 3. door opzegging door het lid;
 4. door opzegging door de vereniging; en
 5. door ontzetting.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het jaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Deze opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

 1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
 3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een januari niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan.

De opzeggingstermijn is tenminste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Deze ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Aansprakelijkheid

Artikel 6

De leden zijn niet aansprakelijk voor de tekorten van de vereniging.

Uitsluiting

Artikel 7

Als de nabestaanden de verzorging van de begrafenis of crematie niet aan de vereniging opdragen dan wel niet via de vereniging regelen, is de vereniging niet gehouden tot vergoeding van de gemaakte kosten.

Indien er door het bestuur toch wordt besloten een vergoeding toe te kennen, zal de hoogte van deze vergoeding door het bestuur worden vastgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
 2. contributies van de leden;
 3. entreegelden van de nieuwe leden;
 4. erfstellingen;
 5. legaten;
 6. schenkingen; en
 7. overige inkomsten.
 8. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan bepalen dat nieuwe leden die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt entreegeld betalen voor het verkrijgen van het lidmaatschap. De hoogte van het entreegeld wordt door het bestuur vastgesteld.
 9. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

 1. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond en nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in.
 2. Het is bestuursleden van de vereniging op geen enkele wijze toegestaan uit hoofde van hun functie commissiegelden te ontvangen. Indien aan een bestuurslid in het kader van zijn werkzaamheden voor de vereniging toch commissiegelden verstrekt worden, dan dient het bestuurslid deze per omgaande af te dragen aan de vereniging.
 3. Geen lid van het bestuur kunnen zijn zij die goederen leveren aan de vereniging dan wel diensten voor de vereniging verrichten of zij die direct of indirect bij deze leveringen/diensten zijn betrokken.
 4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 7. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn maximaal twee keer herbenoembaar.

Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.

De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

Na het bereiken van de leeftijd van vijf en zeventig jaar is een bestuurslid niet meer herkiesbaar.

Het rooster van aftreden dient zodanig ingericht te zijn dat de voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden.

Indien een bestuurslid vroegtijdig aftreedt tengevolge van overlijden, ontslag of om welke andere reden dan ook, moet zijn opvolger het rooster van aftreden volgen van zijn voorganger.

 1. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 10

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Het besluit tot goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten als hiervoor omschreven dient met een volstrekte meerderheid van stemmen te worden genomen in een algemene vergadering waarin ten minste drie/vierde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien niet drie/vierde van het totaal aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende algemene vergadering, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, alsnog tot het verlenen van de vereiste goedkeuring met volstrekte meerderheid van stemmen worden besloten.

Artikel 11

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden en/of aan derden om de vereniging, binnen de grenzen van de verstrekte volmacht(en), te vertegenwoordigen.
 4. Het bestuur, bij voorkeur de secretaris van het bestuur, houdt een register bij met de personalia van alle leden van de vereniging.
 5. De penningmeester beheert de gelden en werkt de boekhouding bij. De penningmeester is verplicht om, op verzoek van een bestuurslid, inzage te geven in alle boeken en bescheiden.
 6. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een terzake kundige persoon of instantie.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 12

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

 1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
 4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 1. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met één en dertig december van elk jaar.
 2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden van deze termijn door de algemene ledenvergadering.

In deze algemene ledenvergadering komen onder meer de navolgende punten aan de orde:

– het bestuur brengt zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid;

– het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Deze stukken gaan jaarlijks vergezeld van een samenstellingsverklaring van de accountant van de vereniging.

Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

Indien deze stukken door de algemene vergadering zonder voorbehoud worden vastgesteld, strekt dit, voorzover hiervan uit de jaarrekening blijkt, tot décharge van de bestuursleden voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

Het bestuur legt het jaarverslag, de jaarrekening en overige in dit artikel genoemde stukken bij het secretariaat van de vereniging voor de leden ter inzage. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos afschriften verkrijgen;

– indien mogelijk wordt er voorzien in de vacatures van het bestuur;

– de algemene ledenvergadering stelt voor het volgende boekjaar de contributie (artikel 8 lid 2) vast;

– de algemene ledenvergadering stelt voor het volgende boekjaar de vergoeding voor de door de bestuursleden verrichte werkzaamheden vast.

Reservefonds en Actuariële toetsing

Artikel 16

 1. Er wordt een reservefonds gevormd, waarin een eventueel batig saldo van het afgelopen boekjaar wordt gestort.
 2. De algemene ledenvergadering besluit jaarlijks, op voordracht van het bestuur, welk bedrag aan het reservefonds wordt toegevoegd.
 3. Ingeval van tekorten in enig boekjaar kan dit tekort worden aangezuiverd uit het reservefonds.
 4. Noch tijdens, noch na beëindiging van het lidmaatschap heeft het lid aanspraak op enige uitkering uit het reservefonds.

Artikel 17

 1. Om te beoordelen of het reservefonds van voldoende omvang is wordt periodiek een actuarieel rapport opgesteld.
 2. Het actuarieel rapport wordt samengesteld door een actuaris AG.
 3. Het actuarieel rapport mag niet ouder zijn dan zes en dertig maanden.
 4. Voor het opstellen van het actuarieel rapport verschaft het bestuur van de vereniging inzicht in:

– het aantal leden van de vereniging naar geboorte en geslacht;

– het eigen vermogen;

– de totale verenigingskosten;

– de ledenkorting (dienstenpakket verkapitaliseerd).

 1. Het rapport van bevindingen van de actuaris wordt ter kennis gebracht van de algemene ledenvergadering.
 2. Op basis van het rapport van bevindingen van de actuaris doet het bestuur van de vereniging een voorstel aan de algemene ledenvergadering met betrekking tot de aanpassing van de contributie.

Artikel 18

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 1. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Financiële commissie

Artikel 19

 1. De algemene ledenvergadering benoemt een commissie van ten minste twee leden. Deze commissie adviseert het bestuur terzake van het gevoerde financiële beleid en houdt toezicht op dit beleid.
 2. Ieder jaar treedt één lid van de financiële commissie volgens rooster af.
 3. Bestuursleden van de vereniging mogen geen deel uitmaken van de financiële commissie.
 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 5. De commissie onderzoekt de in artikel 15 lid 2 bedoelde stukken.
 6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich, met voorafgaande toestemming van het bestuur, op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 1. Indien de commissie een tussentijdse controle wenst uit te voeren, dan stelt de commissie het bestuur ten minste dertig dagen voor deze controle hiervan in kennis.

Statutenwijziging

Artikel 20

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

 1. Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 1. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 2. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 22

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Slotbepaling

Artikel 23

In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.”