Uitvaartverenigingde Laatste Eer

Privacyverklaring

ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring;

Voor Uitvaartvereniging De Laatste Eer Heino is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de vereniging. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de vereniging is.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens;

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

Voor uitschrijving als lid van de vereniging vereisen de statuten dat u een verzoek richt aan de ledenadministratie. De vereniging zal vervolgens uw verzoek behandelen. Zij zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de vereniging een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De vereniging zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de vereniging rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de vereniging.

VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Onderstaand staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

Ledenadministratie;

VERWERKINGEN VANWEGE HET WERKEN VAN DE VERENIGING.

In het kader van het functioneren van de vereniging verwerkt zij diverse persoonsgegevens. Welke gegevens zijn erbij betrokken;

BEWAARTERMIJNEN

DOORGIFTE AAN ANDEREN

BEWAARTERMIJNEN VAN DOCUMENTEN MET PERSOONSGEGEVENS

Ledenadministratie

Gegevens ten behoeve van de vereniging